Nu skal tyske virksomheder også registrere reelle ejere

Ny offentliggørelsespligt i Tyskland betyder, at reelle ejere af tyske selskaber fra den 1. oktober 2017 skal registreres i Transparenzregister. Hvis du har investeret i en tysk virksomhed, får det også betydning for dig.

Copyright: Pixabay

Af partner, Rechtsanwalt Claas Thöle, NJORD Law Firm

Ligesom i Danmark, hvor alle virksomheders reelle ejere skal registreres inden den 1. december 2017, bliver man i Tyskland nu også forpligtet til at offentliggøre oplysning er om selskabers selskabsdeltagere og reelle ejere.

Ændringen sker i forbindelse med en revision af den tyske hvidvaskningslov (”Geld- wäschegesetz”), som er blevet revideret som led i implementeringen af EU’s fjerde direktiv om håndtering af risikoen for hvidvask af penge.

Alle, der ejer andele i en tysk virksomhed, skal derfor fra 1. oktober 2017 registreres elektronisk i det tyske Transparenzregister, som svarer til Det Offentlige Ejerregister i Danmark. Hvis man ikke er registreret efter denne dato, kan man straffes med en bøde på op til 100.000 euro. I tillæg til bøden vil det blive offentliggjort på den ansvarlige tyske tilsynsmyndigheds hjemmeside, at selskabet har modtaget et bødeforlæg.

Forpligtelsen gælder også udenlandske selskabsdeltagere

Den ny offentliggørelsespligt skal forhindre hvidvask af penge og bidrage til afdækningen af terrorfinansiering, og derfor skal de fysiske personer, der i sidste ende står bag et selskab eller en selskabsstruktur, registreres.

De nye regler gælder og så for udenlandske selskabsdeltagere, herunder aktionærer, anpartshavere, kommanditister etc., og fra den 1. oktober 2017 er man som (med)ejer forpligtet til at registrere følgende oplysninger om den eller de reelle ejere i Trans- parenzregister:

– For – og efternavn

– Fødselsdag

– Bopæl

– Den økonomiske selskabsdeltagelses art og omfang

Man skal dog ikke registreres, hvis ejerskabet allerede fremgår af et offentligt register, såsom handelsregisteret eller lign.

Meddelelsespligten medfører ingen egentlig efter forskningspligt for selskabet som sådan, men den nødvendiggør, at der oprettes interne organisationsstrukturer med henblik på intern kontrol. Det skal løbende kontrolleres, om der i selskabet er fremkommet nye oplysninger om den eller de reelle ejere.

Hvornår er der tale om reelt ejerskab?

Reelle ejere er fysiske personer, som direkte eller indirekte

1. ejer mere end 25 % af kapitalandelene,

2. kontrollerer 25 % af stemmerettighederne, eller

3. har kontrol på lignende vis.

Er der ikke en fysisk person, der har det reelle ejerskab i selskabet i henhold til ovenstående kriterier, anses selskabets lovmæssige repræsentant eller den forretningsførende selskabsdeltager for at være den reelle ejer. I henhold til den tyske hvidvaskningslov kan personer også være reelle ejere i kraft af stemmeretsaftaler eller mandatkontrakter (et såkaldt ”Treuhandverhältnis”). I så fald er det oplysninger om disse personer, der skal registreres i Transparenzregister.

Foreligger der en aftale om multiple stem- meret på mere end 25 % af stemmerne i selskabet i alt, har den pågældende stem- meberettigede en indirekte kontrol over selskabet. Det er den fysiske person, der dominerer stemmepoolen, der skal anmel- des til Transparenzregister.

Hvis der foreligger en mandatkontrakt (et såkaldt ”Tre uhandverhältnis”), er det mere kompliceret og omstridt, hvorvidt en sådan konstruktion er omfattet af meddelelses- pligten. Det kræver en nærmere afklaring af forskellige faktorer at kunne slå fast, om en registrering er påkrævet.

Kommanditselskaber: Ejer du mere end 25 %, skal du registreres

Kommanditister skal registreres, hvis de ejer en kapitalandel på mere end 25 % i et kommanditselskab eller er tillagt mere end 25 % af selskabets samlede stemmerettigheder i henhold til selskabets vedtægter/selskabskontrakten.

Som led i den danske investeringsform ”10-mands K/S-projekt” er selskabskapitalen normalt ejet af ti personer. Hvis kommanditselskabets kapitalandele (anparter) er fordelt ligeligt på alle de deltagende kommanditister, er disse således ikke omfattet af registreringspligten. Men hvis en af kommanditisterne ejer en kapitalandel på mere end 25 %, skal den pågældende kommanditist registreres i Transparenzregister.

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dine tyske investeringer, kan du kontakte advokat/Rechtsanwalt Claas Thöle, som rådgiver virksomheder om både dansk og tysk selskabsret.

Direkte telefon: (+45) 77 40 11 65 / Mobil: (+45) 20 34 84 04 / clt@n jordlaw.com

Læs mere på njordlaw.com /da
About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: